Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de het downloaden van de algemene voorwaarden.

Gracieus BodyCare

Sportmassage/ Voetverzorging en Cosmetische behandelingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Begrippen:

 1. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en / of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van Gracieus BodyCare.
 3. Gracieus BodyCare Gracieus Body Care h.o.d.n. Gracieus, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hoorn, onder nummer: 37124206.
 4. Behandelplan: schriftelijk of mondeling opgesteld behandeladvies dat in overleg met de cliënt wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.

 

Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Gracieus Body Care en haar cliënten.
 2. Indien een bepaling van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
 3. Op basis van de door de cliënt verstrekte informatie wordt desgevraagd en voor zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachtte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven. Cliënt is zich  ervan bewust dat slechts een indicatie kan worden gegeven en dat de uiteindelijke tijdsduur en kosten van de behandeling zowel korter/lager als langer/hoger kunnen liggen.
 4. Cliënt is verplicht de afspraak minimaal 48 uur van te voren af te zeggen, bij gebreke waarvan Gracieus Bodycare gerechtigd is de gereserveerde behandeltijd in rekening te brengen.
 5. Gracieus Bodycare is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de praktijk.

 

Verplichtingen van Gracieus Bodycare

 1. Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld.
 2. Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt, met uitzondering van  personen die direct bij de behandeling betrokken zijn, waarvoor de betrokkenheid van te voren toestemming is gegeven door cliënt
 3. Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Op Gracieus Bodycare rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Gracieus Bodycare kan geen garanties geven over het (minimaal) te behalen resultaat. Gracieus Bodycare voert haar werkzaamheden uit met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. Gracieus Bodycare zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen de belangen van Cliënt behartigen.
 5. Gracieus Bodycare zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties vallen.

 

Verplichtingen van de cliënt.

 1. Cliënt vult het intakeformulier zo volledig mogelijk en geheel naar waarheid in. Indien cliënt niet of niet geheel aan deze verplichting heeft voldaan, kan zij geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 2. Gracieus Bodycare vraagt de cliënt voorafgaand van de behandeling een intakeformulier naar waarheid in te vullen. Deze informatie is relevant om de behandeling goed uit te kunnen voeren. Ingeval bij microdermabrasie behandelingen en chemische peelingen zal de cliënt vooraf een informatie formulier ondertekenen waarin de cliënt verklaart op de hoogte te zijn van de risico’s. De cliënt ontvangt hiervan, desgevraagd, een kopie.
 3. Cliënt dient Gracieus BodyCare voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. Cliënt dient alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling m.b.t. voorgeschiedenis, verwachtingen, klachten, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten.
 4. Speciaal voor cliënt bestelde producten dient de cliënt  af  te nemen en te betalen, bij bestellingen van producten is Gracieus BodyCare gerechtigd een voorschot van 50% in rekening te brengen.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

 1. Met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en / of daarmee direct verband houdende diensten,
 2. Gracieus BodyCare op verzoek van cliënt een bestelling voor een product bij een leverancier heeft geplaatst,
 3. Met de cliënt een overeenkomst wordt aangegaan in de vorm van een abonnement.Dit abonnement wordt schriftelijk overeengekomen.

 

Cadeaubonnen

 1. Een cadeaubon kan via de Website of in de praktijk van Gracieus BodyCare worden gekocht. Bij aankoop via de website dient de cadeaubon vooraf te worden betaald. De cliënt betaald hiervoor de bijkomende verzendkosten.
 2. De cadeaubon, die een waarde vertegenwoordigt (met eventueel hierop een specifieke activiteit is genoemd),  wordt verzilverd tegen een behandeling naar keuze met een eventuele bijbetaling.
 3. De cadeaubon is alleen geldig met een handtekening van een medewerker (ster) van Gracieus BodyCare.
 4.  De waarde zoals vermeld op de cadeaubon, wordt in mindering gebracht op de daarvoor geldende prijs van de activiteit. Indien de gekozen activiteit een hogere waarde heeft dan vermeld op de cadeaubon moet het resterende bedrag worden bijbetaald.
 5. Cliënt ontvangt geen geld terug indien een deel van de waarde van de cadeaubon overblijft.
 6. De cadeaubon mag worden ingewisseld voor het aankopen van producten.
 7. Cliënt en Gracieus zullen in redelijk overleg de dag en tijdstip vastleggen waarop cliënt de cadeaubon kan gebruiken, waarbij Gracieus de redelijke belangen van de cliënt in aanmerking neemt om de behandeling op het gewenste moment mogelijk te maken.
 8. Indien de cliënt een reservering maakt bij Gracieus is de cadeaubon verzilverd. Indien cliënt op de afgesproken datum niet verschijnt of niet tijdig de behandeling afmeldt, is Gracieus BodyCare geen restitutie verschuldigd.
 9. De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na de uitgiftedatum, tenzij anders is aangegeven.
 10. De uitgiftedatum en de geldigheidsduur van de cadeaubon worden op de cadeaubon vermeld.
 11. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

 

Betaling en incassokosten

 1. Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur.
 2. In bijzondere gevallen kan per bank of per giro worden betaald. De betaling dient binnen de aangegeven termijn te zijn ontvangen door Gracieus BodyCare. Bij abonnementen worden de betalingen via automatische incasso geïnd, indien het niet lukt de betaling te innen zal cliënt hiervoor een herinnering ontvangen en moet het bedrag door de cliënt zelf worden overgemaakt binnen 16 dagen na factuurdatum.
 3. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 4. Indien cliënt vervolgens niet binnen 16 dagen alsnog de factuur betaald is Gracieus BodyCare gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- in rekening te brengen.
 5. Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt 4 genoemd, dan kan een volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.

 

Abonnementen

 1. Gracieus BodyCare biedt een abonnement aan om schoonheidsbehandelingen maandelijks te kunnen betalen. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar.
 2. Na de duur van een (1) jaar wordt het abonnement telkens automatisch verlengd met een (1) jaar.
 3. Na afloop van het eerste jaar na het afsluiten van het abonnement, kan cliënt het abonnement te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
 4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Onder schriftelijk wordt zowel per gewone post als per elektronische post verstaan. Van deze opzegging ontvangt cliënt een bevestiging van Gracieus BodyCare.

 

Klachten

 1. Cliënt dient een klacht over een behandeling binnen een week nadat de behandeling heeft plaatsgevonden, schriftelijk kenbaar te maken aan Gracieus BodyCare.
 2. Gracieus BodyCare dient door cliënt in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 3. Gracieus BodyCare zoekt in overleg met de cliënt (afhankelijk van de aard van de klacht) naar een passende oplossing.
 4. Klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar.

 

  Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van Gracieus Bodycare is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door cliënt aan Gracieus Bodycare tot het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door cliënt tijdig is voldaan, met een maximum van EUR 5.000,-.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Gracieus BodyCare voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gracieus BodyCare of haar leidinggevende ondergeschikten.
 3. Cliënt vrijwaart Gracieus BodyCare tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door cliënt of enig ander handelen of nalaten van cliënt, onverminderde het overige bepaalde in dit artikel.
 4. Gracieus Bodycare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gracieus Bodycare is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. De aansprakelijkheid van Gracieus BodyCare is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Gracieus BodyCare is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gracieus BodyCare aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gracieus BodyCare toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Gracieus BodyCare is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Geschillen

 1. Mits ze eerst worden voorgelegd aan de geschillencommissie.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.